Countries

Loading countries...

 
Promotion
ჰაერის დაბინáƒĢáƒŖრება ნაკლებია? გახდი მოხალისე ge.e-scooter.co- ზე.
ეს სახელმáƒĢáƒĻვანელო მყიდველებს +200 áƒĨვეყნებში აáƒĻáƒŦევს და ხელს áƒŖáƒŦყობს ქáƒŖფთა მობილობას. [ მეáƒĸი ინფორმაáƒĒია ]

SYM Symmetry

SYM Symmetry – Sanyang Motors electric scooter
SYM Symmetry – Sanyang Motors electric scooter 85
SYM Symmetry – Sanyang Motors electric scooter 85
SYM Symmetry – Sanyang Motors electric scooter 85
SYM Symmetry – Sanyang Motors electric scooter 85
SYM Symmetry – Sanyang Motors electric scooter 85
SYM Symmetry – Sanyang Motors electric scooter 85
SYM Symmetry – Sanyang Motors electric scooter 85
SYM Symmetry – Sanyang Motors electric scooter 85
ბაáƒĸარეაLiFePo4 (LFP)
Დიაპაზონი40 კმ
დრო დროით6 საათი
á˛Ģალა800 ვაáƒĸი (1,1 HP)
ფაქი7.319
მოხსნადი ბაáƒĸარეა
made in Taiwan  

სპეáƒĒიფიკაáƒĒიები

ბრენდიSYM
მოდელიSymmetry
ქი჊áƒĨარე25 და 45 კმ / სთ
á˛Ģალა800 ვაáƒĸი (1,1 HP)
áƒŦონა57 kg
ბაáƒĸარეაLiFePo4 (LFP)
ბაáƒĸარეის áƒĒხოვრება1 000 áƒĒიკლები ℹ
Დიაპაზონი40 კმ
დრო დროით6 საათი
 

სიმეáƒĸრია ელეáƒĨáƒĸრო სკáƒŖáƒĸერია მოáƒĸოáƒĒიკლეáƒĸიქ მáƒŦარმოებლის SYM (Sanyang Motor) áƒĸაივანისგან. კომპანია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მáƒŦარმოებელია და იქ ოფიáƒĒიალáƒŖრი მáƒŦარმოებელი პარáƒĸნიორია ისეთი ბრენდებისთვის, როგორიáƒĒაა Honda და Hyundai.

სიმეáƒĸრია არიქ SYM– სგან პირველი ელეáƒĨáƒĸრო სკáƒŖáƒĸერი.

სკáƒŖáƒĸერს აáƒĨვს 800 ვáƒĸ (990 ვაáƒĸიანი პიკი) ელეáƒĨáƒĸროáƒĢრავა მაáƒĨსიმალáƒŖრი ქი჊áƒĨარით 45 კმ / სთ.

სკáƒŖáƒĸერს აáƒĨვს მოსახსნელი 15 Ah ლითიáƒŖმის ბაáƒĸარეა 40 კმ მანáƒĢილზე.

სკáƒŖáƒĸერი ხელმისაáƒŦვდომია მრავალ ფერში.

 

2020 SYM მოდელები

E-ViridSYM e-Virid – Sanyang Motors electric scooter 100
7.637
LiNiMnCo (NMC)
50 კმ
SymmetrySYM Symmetry – Sanyang Motors electric scooter 100
7.319
LiFePo4 (LFP)
40 კმ
ED1SYM ED1 foldable electric scooter 100
áƒŖáƒĒნობი
18650 Lithium
40 კმ
EE1SYM EE1 electrics cooter 25kw motorcycle 100
áƒŖáƒĒნობი
18650 Lithium
100 კმ
EX3SYM EX3 electric scooter three wheeler 5,000 watt 100
áƒŖáƒĒნობი
LiFePo4 (LFP)
100 კმ
 

გაყიდვების დეპარáƒĸამენáƒĸი

MOTEO Two Wheels Europe N.V.
Satenrozen 8
2550 Kontich
Belgium

Phone: +32 3 450 17 05
Email: info@moteogroup.com

For dealers in Europe, see: sym-global.com/worldwide

International sales

SYM SanYang Motors
3 Chung Hua Road, Hukou,
Hsinchu, Taiwan

Phone: +886-3-5981911
Email: osd@sym.com.tw

✈იმპორáƒĸი

ინფორმაáƒĒია არაქáƒŦორია, ან რჩევა გაáƒĨვთ? გთხოვთ შეგვაáƒĸყობინოთ.
ელფოსáƒĸა: info@e-scooter.co


 
 
ℹ Electric Scooter: clean air / healthy city air

დისკი მáƒŖ჎რáƒŖჭები: ჰაერის დაბინáƒĢáƒŖრება

დისკო მáƒŖ჎რáƒŖჭების მიერ ჰაერის დაბინáƒĢáƒŖრება იáƒĢლევა საერთო მანáƒĨანების საერთო რაოდენობის 20%-ქ, ხოლო ბევრ ადამიანს არ განიხილავს დისკო მáƒŖ჎რáƒŖჭებს ჰაერის დაბინáƒĢáƒŖრების áƒŦყაროდ.

"Vehicle tailpipe emissions are going down, but the emissions from disc brakes will remain to some extent, even if you drive an electric car," Weber said. "Therefore, this kind of process will continue to play out in the future and will be an important consideration when we look at the health effects of particulate matter." (Phys.org)